Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztatást Zura Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) bocsátotta ki abból a célból, hogy A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (a továbbiakban: Rendelet) megfelelően az általa nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban az érintett rendelkezésére bocsájtsa az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos teljeskörű tájékoztatást az Adatkezelő által Üzemeltetett a www.betheswanstudio.com  weboldalon lehet megtekinteni.

  1. Az Adatkezelő

Név: Zura Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1161 Budapest, Iglói utca 24. fszt. 3.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-720648 

Adószám: 13139010-2-42

Törvényes képviselő: Szammer-Zura Zsófia

E-mail:  hello@betheswanstudio.com 

Adatvédelmi munkatárs: Szammer-Zura Zsófia

  E-mail: hello@betheswanstudio.com

  1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja különösen: 

  1. Az Önt, mint érintettet megillető jogok

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, emellett kérheti az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatok helyesbítését, illetve kiegészítését. Kérésére, valamint meghatározott feltételek fennállása esetén az Adatkezelő törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést. Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, jogosult visszavonni az adatkezelőnek adott hozzájárulást.

Jogait a következő módokon érvényesítheti: a 1161 Budapest Iglói utca 24. fszt. 3. szám alatti címre küldött postai küldemény, vagy a hello@betheswanstudio.com e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján.

Javasoljuk, hogy ha ezt meghaladóan úgy érzi, hogy sérelem érte, mindenekelőtt forduljon az adatkezelőhöz, a fenti elérhetőségek valamelyikén. Tájékoztatjuk, hogy emellett személyes adatai kezelésével kapcsolatban választása szerint panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/C., e-mail: ügyfélszolgálat@naih.hu, Tel: +36-1-3911400, web: www.naih.hu továbbá az illetékes bírósághoz fordulhat.

  1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést Önnel kapcsolatban. A rendelkezésre álló személyes adatok alapján Adatkezelő nem alkot személyes profilt Önről.

  1. Nyilatkozat

Alulírott

Név:
Születési hely, és idő:
Anyja születési neve:

Jelen dokumentum aláírásával kijelentem, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat megértettem, és nyilatkozom, hogy az Adatkezelő www.betheswanstudio.com weboldalán elhelyezett Adatkezelési irányelveket megismertem.

Az Adatkezelési tájékoztatót megkaptam.

……………………………………..

Aláírás

Kelt: Budapest, 2022. ……… hónap …………………. napján.